Užitečné informace

Základní informace o povinnostech praktických lékařů a ambulantních specialistů

 

 

1. Každý lékař je povinen poskytnout ošetření akutního zdravotního stavu.

 

 

2. Praktický lékař, který odesílá pacienta k ambulantnímu specialistovi, vypisuje v doporučení důležité zdravotní údaje,

   výsledky předem provedených vyšetření (aby se předešlo duplicitě vyšetření) a informace o léčbě.

   Každý ošetřující lékař (ambulantní nebo nemocniční specialista) písemně informuje registrujícího

   praktického lékaře daného pacienta o provedeném vyšetření, každé změně terapie a o výsledku dispenzárního

   vyšetření. Tato zpráva pro praktického lékaře je součástí výkonu hrazeného příslušnou zdravotní pojišťovnou.

   Bez předání této zprávy jsou zdravotní pojišťovny oprávněny výkon neproplatit.

 

3. Vyhláška č. 39/2012 Sb. stanoví nemoci, u kterých se provádí dispenzární péče.

   Dále určuje časové rozmezí dispenzárních prohlídek a specializaci lékaře, který je provádí.

   Dispenzarizující lékař se současně stává pro danou chorobu ošetřujícím lékařem se všemi povinnostmi

   s tím souvisejícími (předepisování léků, indikace dalšího potřebného vyšetření, předání zprávy

   o výsledku vyšetření i léčby atd.)!!!

 

4. Předepisování léků:

   Dle zákona 48/1997 a Metodiky VZP předepisuje léky ošetřující lékař – to je buď registrující praktický lékař,

   nebo specialista, který provedl akutní ošetření či převzal pacienta do péče na základě požadavku k převzetí

   na dokladu VZP-06k od jiného lékaře. Pokud specialista na základě tohoto požadavku přebírá pacienta

   do své péče, vede po celou tuto dobu kompletně léčbu pro dané onemocnění včetně předpisu léků, zdravotních

   pomůcek a žádanek o další pro něho potřebná vyšetření.

   Pokud je vyžádáno jen konsiliární vyšetření, specialista pouze doporučí další postup včetně návrhu medikace.

 

5. Vyžadování donášky léků na dobu hospitalizace z domova a předpisu nových zdravotních pomůcek

   od registrujících lékařů pro pacienty k hospitalizaci je nepřípustné!!!

 

6. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti (PN) – vyhláška č. 31/1993 Sb. Základní ustanovení:

   Dočasnou PN posuzuje ošetřující lékař. Ošetřujícím lékařem se rozumí lékař, který má pacienta

   ve své ambulantní, ústavní nebo lázeňské péči. Každý lékař, který pacienta léčí (mimo RZP a LSPP)

   a domnívá se, že zdravotní stav pacienta vyžaduje PN, je povinen tuto PN vystavit, vést a ukončit,

   popř. při ukončení léčby pro dané onemocnění při přetrvávání důvodu k PN z jiné příčiny (polymorbidita)

   předat do péče jiného lékaře. Není možný ten stav, aby pacienta léčil ambulantní specialista

   a v pracovní neschopnosti ho vedl praktický lékař.

 

7. Příkaz ke zdravotnímu transportu (lístek na sanitku) vystavuje ta ambulance, která pacienta někam

   odesílá nebo která si pacienta  zve ke kontrole. Vypsání tohoto tiskopisu je součástí výkonu vyšetření,

   hrazeného příslušnou zdravotní pojišťovnou. Není možné, aby pro „lístek na sanitku“

   museli chodit příbuzní či pečovatelka k praktickému lékaři !!!

 

 

8. Lázeňská péče:

   Ze zákona 48/1997, Metodiky VZP a opakovaných informací VZP o správném postupu při navrhování

   této péče vyplývá, že lázeňskou péči doporučuje ošetřující lékař – PL, ambulantní specialista nebo

   ošetřující lékař při hospitalizaci (dle indikačního seznamu pro jednotlivé indikace) a podává navrhující lékař

   – to je registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Doporučení ošetřujícího ambulantního

   specialisty může být vystaveno buď na formuláři „Návrh na lázeňskou péči“ nebo na samostatném listu,

   který bude k návrhu přiložen. V tomto případě musí doporučení obsahovat všechny předepsané náležitosti

   návrhu a musí být opatřeno podpisem a razítkem doporučujícího lékaře a taktéž datem,

   které je vždy dřívější než datum ověřujícího registrujícího praktického lékaře, který návrh následně podá.

 

Zdroj: MUDr. Jiří Lapčík